Vedtægter

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

stk. 1. Foreningens navn er Iktyosis foreningen i Danmark

stk. 2. Foreningens hjemsted er den siddende formands adresse.

§ 2 Formål

stk. 1. Foreningens formål er

1. at være et sted hvor familier kan hente styrke og udveksle dagligdags erfaringer med iktyosis.

 

2. At arbejde for at udbrede kendskab til iktyosis og skabe forståelse for de problemstillinger og behov det medfører f.eks. i børneinstitutioner, skoler m.v.

 

3. At formidle information omkring ny forskning og behandlingsmuligheder.

 

4. At give råd og støtte til forældre med nyfødte børn med iktyosis.

 

5. At arrangere møder og sammenkomster for patienter og deres pårørende.

 

6. At støtte forskning i iktyosis.

§3 Medlemskreds

stk. 1. Som medlemmer optages

1. alle personer med hudsygdommen iktyosis, samt familie og pårørende hertil.

 

2. Alle øvrige interesserede, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål kan optages som støttemedlemmer.

 

3. Man kan optages som familie (v. familie forstås max. 2 myndige voksne m. børn).

stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasser. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et år.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingens fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller e-mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Kun medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Støttemedlemmer har ingen stemmeret. Inden for et familiemedlemskab har 2 myndige voksne f.eks. far og mor stemmeret.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af formand

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

10. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Min. et medlem af bestyrelsen skal have diagnosen iktyosis. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år. To menige medlemmer er på valg hvert år, formandsposten og de to andre menige bestyrelsesmedlemmer er på valg året efter.

Stk. 2. Bestyrelsen mødes min. 2 gange årligt.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Bestyrelsen er ulønnet.

Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 7. Formanden indkalder til bestyrelsens møder. Disse møder ledes af formanden eller i hans fravær et anden medlem af bestyrelsen. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodning er kommet til formandens kundskab.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabsåret revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages.

§ 10 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun træffes af generalforsamlingen, såfremt opført som et særligt punkt på dagsordenen og når ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

Stk. 2. Ved opløsning fordeles foreningens aktiver udfra foreningens formål, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11 Datering

Stk.1. således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 10. maj 2003. Og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling dd

Iktyosisforeningen

 

Vores formål er :

1. at være et sted hvor familier kan hente styrke og udveksle dagligdags erfaringer med iktyosis.

2. At arbejde for at udbrede kendskab til iktyosis og skabe forståelse for de problemstillinger og behov det medfører f.eks. i børneinstitutioner, skoler m.v.

3. At formidle information omkring ny forskning og behandlingsmuligheder.

4. At give råd og støtte til forældre med nyfødte børn med iktyosis.

5. At arrangere møder og sammenkomster for patienter og deres pårørende.

6. At støtte forskning i iktyosis.

Kontakt os

 

 

Få kontakt med andre på vores facebook-gruppe. Det er en lukket gruppe hvor medlemmerne deler erfaring og besvarer spørgsmål.

Gruppen hedder 'iktyosisforeningen' og administreres af Vibeke Poulsen.

 

Copyright @ All Rights Reserved